صفحه رسمی دکتر حبیب هنری

  • دکتر حبیب هنری
  • دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي ـ گرايش مديريت و
  • گروه آموزشی
  • دانشكده علوم ورزشي و تربيت بدني
  • مرتبه علمی: دانشيار
  • habibhonari@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي ـ گرايش مديريت و از دانشگاه تربيت مدرس

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد تربيت بدني از دانشگاه تربيت مدرس

مقطع کارشناسی : کارشناسی تربيت بدني از دانشگاه تهران

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی ترم جاری


دروس جاری

اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

دروس نیمسال اول 97-96

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018